Obowiązek informacyjny Stada Poland sp. z o.o.
odnośnie do przetwarzania danych osobowych w celu zbierania zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, Al. 3 Maja 6, 05-501 Piaseczno („ Administrator”).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu odpowiedzialnego STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel w Niemczech w związku ze zgłoszeniem podejrzenia działania niepożądanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. Podanie dodatkowych danych kontaktowych nie wskazanych w przepisach prawa (np. adresu e-mail) przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym w celu mogą być: podmioty, które świadczą na rzecz administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych (np. serwis systemów IT i oprogramowania) oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
  5. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń działań niepożądanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zgłoszenia.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane w szczególności aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
  8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: dane.osobowe@stada.com
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora.